Find Hotel
Check in

Lakehome hotel
Lakehome Wechat
Lakehome Wechat
No.1528,Shuanglong Avenue ,Jiangning District, Nanjing,Jiangsu,China
T.+86-25 5210 8111
F.+86-25 5210 6611

Co Coffee
Lakehome Wechat
No.19,SuyuanAvenue, Jiangning District, Nanjing,Jiangsu,China
T.+86-25-8103-7111

Co Boutique
Lakehome Wechat
No.19,SuyuanAvenue, Jiangning District, Nanjing,Jiangsu,China
T.+86-25-8103-0006*8010